Nonstop - Đập Đá Phá Bass (Vol.2)Ca Khúc : Nonstop - Đập Đá Phá Bass (Vol.2)

Phong Xá - Đông Phong - Yên Phong - Bắc Ninh

Thể Hiện : Nonstop