Nonstop - Tuyển Chọn 16 Track Xung Tung Nóc Đỡ Bằng Thuốc Lak - DJ Kelpon Muzik Mix 2011 [UP]

Nonstop - Tuyển Chọn 16 Track Xung Tung Nóc Đỡ Bằng Thuốc Lak - DJ Kelpon Muzik Mix 2011

Track list:

Xung không đỡ đc đâu

Artist : DJ Kelpon™

Title :Tuyển Chọn 16 Track Xung Tung Nóc Đỡ Bằng Thuốc Lak

Bit : Full

Size : 161 Mb

Time : 70 Min

Album : DJ ¶«ëlpon ¶«u†€ √ô◦Tìnђ◦№¹™

Track of DJ Kelpon :

I - Lên Luôn Nhé

01. 0pera 2011
02. In The Name of House
03. I like to move it
04. I love my people
05. We want your soul
06. Illusion
07. I wanna fuck
08. In your life
09. Bass drum
10. Outta my head
11. Colour of the rainbow
12. Liliya
13. Welcome to the club
14. Mad world

II - XẢ NHẠC


15. Không gian vắng
16. Ngày xanh