Đây mới là Đẳng Cấp Nhảy Nhạc Sàn

[m]http://www.youtube.com/watch?v=t6DGUgxf7n0[/m]
Hòa Bình :D
Chân Thành, Mến Khách :D